In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, de energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over het betrekken van de omgeving bij de plannen, onder de noemer van participatie. Participatie is altijd maatwerk, omdat het moet aansluiten bij de lokale omgeving.
Participatie bestaat onder andere uit het actief informeren van de mensen die in de omgeving van het project wonen en het ophalen van wensen en zorgen over het project, bijvoorbeeld via inspraakavonden of het inrichten van klankbordgroepen. In de gedragscode wind op land en de gedragscode zon op land zijn handvatten opgenomen voor de invulling hiervan.

Daarnaast kan invloed op het ontwerp of andere afspraken rondom de ontwikkeling of ruimtelijke inpassing wenselijk zijn, dat heet ontwerpparticipatie. Financiële participatie biedt burgers de mogelijkheid om financieel deel te nemen aan het project, of op een andere manier profijt te hebben van een tegemoetkoming. Dit kan bijvoorbeeld via financiële obligaties, eigendomsparticipatie, een omgevingsfonds of een combinatie hiervan.
In de handreiking participatie bij duurzame energieprojecten is hier meer over te lezen.

 

Bekijk de veelgestelde vragen