Windenergie

Windenergie

Nederland is een echt windland, het waait hier vaak en hard. Windenergie is één van de meest efficiënte en goedkope duurzame energiebronnen. Windenergie is effectief tegen klimaatverandering want het stoot nauwelijks CO2 uit. Bovendien stoten windmolens geen fijnstof, stikstofoxiden of zwaveldioxide uit. Windenergie zorgt bovendien voor veel nieuwe banen. Windenergie is krachtig: de stroomvoorziening van een stad van 50.000 inwoners kan worden gedekt door zeven moderne windmolens op land met een capaciteit van 3,5 megawatt, samen met zeven windturbines op zee van 8 megawatt.

Wil jij meer weten over windenergie? Lees de veelgestelde vragen hieronder en laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden.

Meestgestelde vragen

De Raad van State heeft op 30 juni 2021 uitspraak gedaan omtrent het zogenaamde Nevele-arrest. De rechter heeft bepaald dat het gedeelte van het activiteitenbesluit waarin normen voor windenergie staan voorlopig buiten werking wordt gesteld. Het gaat dan om de normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Deze normen moeten eerst worden onderworpen aan een … lees verder

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over participatie bij het opwekken van duurzame energie, waaronder het streven naar 50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten. De dertig regio’s die Regionale Energiestrategieën (RES’en) maken, werken hard aan het vormgeven van participatie. Bij steeds meer gemeentes en ontwikkelaars levert dit de vraag … lees verder

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er sprake moet zijn van “een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50 procent eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven).” Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. Dit is uniek. Er wordt geen snelweg, fabriek of stadsuitbreiding ontwikkeld met 50 … lees verder

In veel projecten is er de mogelijkheid voor financiële participatie, dus krijgt de omgeving de gelegenheid om ook te investeren in en/of te profiteren van het project. Dat kan op verschillende manieren: Bij passieve financiële participatie wordt een deel van de opbrengsten van een duurzaam energieproject gebruikt om de omgeving tegemoet te komen. Deze financiële … lees verder

In het Klimaatakkoord hebben overheden, ontwikkelaars, de energiecoöperaties en andere partijen afspraken gemaakt over het betrekken van de omgeving bij de plannen, onder de noemer van participatie. Participatie is altijd maatwerk, omdat het moet aansluiten bij de lokale omgeving. Participatie bestaat onder andere uit het actief informeren van de mensen die in de omgeving van … lees verder

De Nederlandse SDE++-subsidie wordt volledig ingezet voor de opwek van duurzame energie op Nederlands grondgebied. Veel bedrijven in de Nederlandse energiesector werken internationaal, dus zowel in Nederland als in het buitenland. Dat komt mede door de liberalisering van deze sector. Daarmee is de energiemarkt niet anders dan andere internationale markten, zoals die in levensmiddelen en … lees verder

Nee, op zee kan veel energie worden opgewekt maar dat is niet voldoende om Nederland 100% te voorzien van duurzame energie. Bovendien is wind op land één van de goedkoopste opties en het is zonde om dat niet te benutten. Daar komt bij dat op zee veel ruimte lijkt te zijn, maar in de praktijk … lees verder

Windturbines laten zich goed combineren met andere gebruiksfuncties, zoals landbouw, en hebben een relatief klein fysiek ruimtegebruik op de grond. Fundament, aanvoerweg en kraanopstellingsplaats zijn hooguit 0,1 ha per turbine. Rondom de turbine kunnen andere activiteiten plaatsvinden, zoals landbouw of de opwek van nog meer duurzame energie door zonnepanelen. De afstand tussen twee windturbines is … lees verder

Momenteel (peildatum 1 januari 2023) staan er ca. 3000 windmolens op land met een gezamenlijk vermogen van 6200 Megawatt (MW). Daarnaast wordt er nog ca. 800 MW aan windenergie gebouwd of is er een vergunning afgegeven zodat de bouw binnenkort van start kan gaan. Dit blijkt uit de monitor Wind op Land 2021. Vanuit de Regionale Energiestrategieën (RESsen) … lees verder

Kleinere turbines zijn een stuk minder efficiënt dan grote molens. Dat betekent dat je veel meer kleine turbines nodig zou hebben om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken dan als je grotere, moderne turbines neerzet. Dat scheelt al snel een factor vier. Kleine turbines worden nauwelijks meer gemaakt.  

... lees verder

Stel je hebt een turbine van 5 MW met een rotordiameter van 130 meter en een ashoogte van 130 meter. Als je uitgaat van een gemiddelde windsnelheid van 7,5 m/s dan draait deze molen gemiddeld 3500 vollasturen (VLU). Het aantal vollasturen is de tijdsduur waarin de energiebron effectief op vol vermogen energie heeft geproduceerd. Hij … lees verder

Windturbines worden steeds efficiënter. Ze worden hoger en wekken daardoor veel meer stroom op per turbine. Dat betekent dat er minder turbines nodig zijn om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken. Een grote, moderne turbine kan al wel meer dan vier keer zoveel stroom opwekken als een ouder en kleiner model. Als de wieken twee … lees verder

Dat verschilt zeer. De range loopt van mini-windturbines voor op daken, kleine (gemiddeld 20 meter masthoogte) voor energieneutrale locaties (50-500 m2 rotoroppervlak https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/kleinschalige-windturbine ) tot heel hoge (200-250m tiphoogte).  

... lees verder

De ontwikkel- en bouwkosten bedragen gemiddeld € 1,2 miljoen/MW, waarvan gemiddeld vijf procent aan vergunningskosten. Het plaatsen van een windturbine van 5 MW kost dus ongeveer € 6 miljoen. Deze ontwikkel- en bouwkosten kunnen heel erg verschillen per locatie. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of de windturbines op een waterkering komen, of er een lange … lees verder

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat uit van een Rendement Op Eigen vermogen (ROE) van 11 procent voor een park van 50 MW, dat zijn 10-15 windmolens. Het PBL neemt echter allerlei kosten niet mee in haar berekening, deels omdat dit niet mag volgens EU-regels en deels omdat het ministerie van EZK dat oplegt … lees verder

Windmolens hebben effect op natuur. Vogels en vleermuizen kunnen slachtoffer worden of hun leefgebied kan worden verstoord. Er zijn wettelijke eisen, net als voor bijvoorbeeld de aanleg van een dijk of fabriek. Deze zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Het uitgangspunt van de wet is dat de gunstige staat van instandhouding van een soort niet … lees verder

Nee, Nederland heeft niet de strengste, maar ook niet de soepelste geluidsnormen. Er is veel verschil tussen landen en zelfs binnen landen. Dit verschil is meestal terug te voeren op verschillende methodieken, verschillende toegestane geluidsniveaus tijdens dag en nacht of onderscheid tussen platteland en stad, vanwege o.a. het verschil in achtergrondgeluid. De Nederlandse norm vergelijkbaar … lees verder

Uitgebreide en recente wetenschappelijke studies concluderen dat er geen rechtstreeks aantoonbaar verband is tussen windturbines en directe effecten op de gezondheid van omwonenden. Windturbines kunnen wel indirect effect hebben. Omwonenden kunnen hinder ondervinden door geluid, slagschaduw of knipperende lichten. Het geluid van windturbines wordt doorgaans als hinderlijker ervaren dan harder en hoger geluid van bijvoorbeeld … lees verder

Praktijkvoorbeelden

Duwaal: groene waterstof produceren, distribueren, tanken en rijden in Noord-Holland

Duwaal is een serie van deelprojecten in Noord-Holland waar HYGRO aan deelneemt. Ons doel? Waterstof produceren en aanbieden tegen kosten die vergelijkbaar zijn met die van diesel. Hiervoor zullen wij ook (in samenwerking) tankstations bouwen waar groene waterstof getankt kan worden. Om dit te bereiken, stemmen we de hele keten op elkaar af. Vandaar ons … lees verder

Windpark Nijmegen-Betuwe betrekt omgeving

Sinds 2016 draaien in Nijmegen-Noord de vier coöperatieve windturbines van WindpowerNijmegen. De omwonenden uit het buurtschap Reeth, eerst tegenstanders van het windpark, zijn inmiddels blij met het windpark. Dit als gevolg van het vele overleg met hen, de goede regelingen die zijn getroffen voor geluid en slagschaduw en het feit dat het buurtschap opbrengsten ontvangt … lees verder

Wind, zon en opslag in Haringvliet-Zuid

Het is woekeren met de ruimte in Nederland. Daarom is het hyper-efficiënt om meerdere dingen op één plek te combineren. Bijvoorbeeld windmolens én zonnepanelen. In het duurzame energiepark Haringvliet Zuid van Vattenfall, is dit werkelijkheid aan het worden. En helemaal uniek: er komen ook batterijen om het overschot aan groene stroom op te slaan. Daarnaast … lees verder

Betrekken inwoners met een smallere beurs

De brochure ‘Duurzame Energie voor Iedereen’ gaat in op manieren om ook mensen met weinig geld mee te laten doen aan wind- en zonneprojecten. De brochure is opgesteld door onder andere de Natuur en Milieufederaties en Energie Samen en bevat meerdere voorbeelden van projecten waarbij extra aandacht is voor (financiële) participatie door ook mensen met … lees verder

28 Windmolens langs snelweg A16

Langs de A16 waren altijd al veel windplannen, maar die zijn door de provincie Noord-Brabant samengevoegd. In ‘Windenergie A16’ werkt nu een groot aantal spelers samen om schone energieopwekking mogelijk te maken. Het plan is om in totaal 28 windmolens langs de A16 te bouwen. Vooral bij knooppunten van snelwegen. Bij het project is veel … lees verder

Windpark Kloosterlanden, succesvolle samenwerking coöperatie en energiebedrijf

Burgercoöperatie Deventer Energie en Pure Energie zijn samen eigenaar van de twee windturbines van het windpark Kloosterlanden langs de A1 in Deventer. Negentig inwoners van Deventer investeerden in het windpark. Als lid van de coöperatie delen ze in de opbrengst en hebben ze – samen met de andere leden – zeggenschap over hun ‘halve windturbine’ … lees verder

Windpark Krammer grootste burgerinitiatief van Nederland

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. De 34 windturbines wekken samen voor 102MW aan stroom op, die rechtstreeks wordt afgenomen door DSM, Google, Nouryon en Philips. Lees hier meer over dit project. … lees verder